/
356 Views0
Co to je ESG investování
O ESG investování asi mnozí z vás již někdy slyšeli.
Víte ale přesně, co ESG investování znamená, na co se zaměřuje či na co si u něj dát z hlediska ekologie a etiky pozor?
Přesně na tato témata se zaměříme v dnešním článku. 🙂

 

Obsah článku

  • 1) Co znamená zkratka "ESG"?
  • 2) Kdo hodnotí ESG skóre firem?
  • 3) Greenwashing aneb můžeme se spolehnout na ESG hodnocení?
  • 4) Strategie ESG fondů
  • 5) Je ESG investování méně výhodné či více rizikové?
  • 6) Jak investovat do ESG investic a fondů?
  • 7) Kde se naučit více o ESG/zeleném investování?

 

 

Co znamená zkratka "ESG"?

Téma ESG investování je vhodné začít tím, co se pod názvem ESG vůbec schovává.

Název ESG je zkratka tří počátečních písmen oblastí, na které se ESG hodnocení zaměřuje:

 

1) E (environment = životní prostředí)

Zde nalezneme například hodnocení oblastí jako je uhlíková stopa, hospodaření s vodními zdroji a půdou, produkování toxických emisí a odpadů, používání (ne)ekologických materiálů a též využívání obnovitelných zdrojů energie či nízkoenergetických staveb.

 

2) S (social = sociální prostředí)

V této oblasti se hodnocení zaměřuje na zdraví a bezpečnost zaměstnanců a jejich pracovní podmínky, kvalitu a bezpečnost produktu, ochranu osobních dat, vztahy v komunitě anebo i otázky z hlediska sociálních příležitostí jako je přístup ke zdravotní péči.

 

3) G (governance = řízení společnosti)

Poslední oblast se zaměřuje na hodnocení vedení společnosti jako takové.

Hodnotí se zde způsob vlastnění a kontroly firmy, jak se chová představenstvo či jak firma funguje z hlediska financí, například z hlediska účetnictví či odměňování.

Též se zde klade důraz na obchodní etiku a daňovou transparentnost.

 

Jak je ze zkratky "ESG" patrné, ESG hodnocení se nezaměřuje pouze na oblast životního prostředí a udržitelnosti, jak si mnozí lidé myslí, ale zahrnuje i další aspekty etiky a odpovědného businessu.

esg

Kdo hodnotí ESG skóre firem?

ESG hodnocení provádí různé finančně zaměřené agentury, například MSCI (Morgan Stanley Capital International), Bloomberg anebo ISS (Institutional Shareholder Services).

Mezi nejznámější a nejrozšířenější ESG rating patří právě ten od MSCI, na který se tady zaměřím a který již v minulosti hodnotil tisíce firem.

 

Samotný průběh hodnocení

Když se podíváme na samotný průběh hodnocení, ten u každé agentury probíhá mírně jinak. Nicméně základní aspekty zůstávají stejné.

Jednotlivé firmy jsou hodnoceny v rámci vztahu ke svým konkurentům v odvětvích, ve kterých působí.

Každá agentura má mírně odlišnou metodiku ESG ratingu.

Základní aspekty ale zůstávají stejné. 

Podíváme se více do detailů na ESG hodnocení od agentury MSCI.

 

ESG hodnocení agentury MSCI

V každém jednotlivém sektoru jsou identifikovány klíčové problémy, na které se klade důraz a které se hodnotí.

Například v nápojovém průmyslu jsou velkým problémem obaly a odpad z nich vytvořený. Proto se na tuto oblast bude klást důraz při ESG ratingu. Tento faktor ale není důležitý v odvětvích, kde se žádné fyzické produkty nebalí, tedy se zde nebude brát v potaz.

Následně jsou firmy hodnoceny v dalších oblastech, které jsou určeny jako klíčové pro firmy napříč různými sektory.

Nízké skóre zde znamená, že je firma vystavena riziku v dané oblasti a nedělá nic, aby toto riziko snížila. Naopak vysoké skóre znamená, že firma aktivně pracuje na snížení rizika v dané oblasti.

Například v oblasti vypouštění emisí se hodnotí, jak moc se firma snaží, aby své emise snížila.

Poté jednotlivé oblasti/rizika dostanou určitou procentuální váhu podle toho, v jakém časovém horizontu se dané riziko může vyskytnout a jak velký dopad může mít.

Na ESG rating má vliv i to, kdy firmě hrozí dopad rizik vyplývajících z jednotlivých hodnocených oblastí. 

Například rizika, která mohou mít velký environmentální či sociální dopad během dalších dvou let, dostanou vysokou váhu.

Naopak rizika s nižším dopadem a s dopadem v horizontu za 5 let až déle dostanou nižší váhu.

Na závěr jsou jednotlivá rizika a jejich váhy spočítány dohromady. Firmy tedy dostanou výsledné hodnocení, které ukazuje jejich pozici z hlediska ESG v rámci sektoru, ve kterém působí.

Číselné skóre se poté převede do ESG ratingu. Ten se pohybuje v rozmezí mezi AAA a CCC.

Firmy s nejlepším ESG ratingem mají hodnocení AA nebo AAA, oproti tomu firmy s nejhorším hodnocení mají hodnocení CCC nebo B (hodnocení CC nebo C není používáno).

V průměru se nacházejí firmy, které mají hodnocení BBB.

ESG hodnocení
Hodnotící škála ESG ratingu. Zdroj: MSCI.

 

Greenwashing aneb můžeme se spolehnout na ESG hodnocení?

Spousta jedinců má u ESG ratingu dojem, že "firma s dobrým ESG hodnocením rovná se ekologická firma". Vůbec to tak ale nemusí být.

Právě například sociální část a část zaměřená na řízení společnosti může „vykompenzovat“ neekologičnost dané firmy, a díky tomu získá firma dobré ESG hodnocení. Proto ESG hodnocení rozhodně není něco, na co bychom se měli 100% upínat, je dobré ho ale sledovat.

I ropná společnost může mít dobré ESG hodnocení. 

esg-greenwashingDalším problémem u ESG ratingu je to, že ne vždy ratingové agentury používají transparentní data a zdroje. To též v některých případech může vést ke zkreslování výsledků, které poté jsou lepší, než by si firma zasloužila.

Nicméně ESG hodnocení se postupně zpřísňuje a lze tedy očekávat v této oblasti lepší (a přísnější) časy.

 

Strategie ESG fondů

Pokud je pro vás ekologie a udržitelnost důležitá, pravděpodobně si řeknete, že byste rádi investovali do ESG zaměřených fondů.

Investování do fondů je obecně bezpečnější než do jednotlivých firem, protože nabízí větší diverzifikaci. Proto je to bezpečnější volba než vybírat jednotlivé firmy a jejich akcie.

ESG rating se u fondů počítá z ratingu jednotlivých firem, které jsou do něj zahrnuty.

Nicméně i tak dost často hrozí to, že fond investuje jiným způsobem, než by vám bylo úplně milé a než byste čekali.

Fondy s označením „ESG“ nebo „Sustainable“ totiž mohou uplatňovat různé strategie, jak budou ESG rating brát v potaz.

Pojďme se na ně podívat.

 

1) Strategie začleňování

V tomto případě fond bere v potaz nejenom finanční stránku firem, ale právě i ESG rating firem.

V rámci této strategie nejsou vyčleňovány žádné sektory, pouze se při výběru zahrnutých firem bere v potaz jejich ESG rating.

 

2) Negativní screeening/strategie vyčleňování

V rámci této strategie fondy vylučují určité firmy/sektory na základě toho, že jsou považovány za ty, které škodí společnosti a životnímu prostředí.

V tomto případě jsou často z fondů vyčleněny například fosilní společnosti, výrobci cigaret či zbraní.

 

3) Pozitivní screening/best-in-class strategie

Tato strategie funguje mírně opačně než ta předchozí.

Jsou zde vybírány firmy, které mají lepší ESG skóre oproti svým konkurentům v rámci daných sektorů, ve kterých působí. Tedy v těchto fondech naleznete například i ty „nejvíce společensky odpovědné“ fosilní společnosti (aneb ropná společnost s nejlepším ESG hodnocením oproti ostatním ropným společnostem).

Tato strategie nemusí být vhodná pro velmi environmentálně zaměřené jedince, protože v tomto případě se fondy nevyhýbají kontroverzním průmyslům, ale vybírají pouze „lepší“ firmy než ty úplně špatné.

 

4) Tematické investování / Investování s dopadem

V tomto případě je ekologie a udržitelnost na prvním místě a investuje se pouze do oblastí a podniků, které přispívají k udržitelnosti a zelené tranzici.

Patřit sem může například oblast obnovitelných zdrojů, udržitelné zemědělství anebo ochrana vody a firmy, které se v těchto oblastech pohybují.

 

esg fondy

 

Jak tedy najít ten "správný ESG fond"?

Jak vidíte, ačkoliv fondů mohou tvrdit, že jsou „ESG orientované“, u každého to může znamenat něco jiného.

Pokud chcete vědět, jakou metodiku (či metodiky, občas je použita i kombinace) daný fond používá, sledujte KIID (Key Investor Information Document), KID (Key Information Document) nebo Factsheety, ve kterých jsou uvedeny základní informace pro investory (a obvykle alespoň jeden z těchto dokumentů naleznete přiložený v informacích o fondu).

Pokud si chcete být jistí, že neinvestujete do ničeho, co je vám "proti srsti", tak důkladně zkoumejte informační brožurky dostupné u každého fondu. 

Tyto dokumenty (obvykle ve formátu PDF) by měly být vždy dostupné u nabídky jednotlivých fondů (například na webu Justetf). Zde si pročtěte, jakým způsobem fond investuje a na co se zaměřuje.

 

Je ESG investování méně výhodné či více rizikové?

S názory, že je ESG investování méně výhodné a více rizikové, se setkávám poměrně často. Pojďme se tedy podívat, co je na tom pravdy.

Dle mnoha výzkumů (například tento) bylo zjištěno, že ESG portfolia jsou ve srovnání s "klasickými" portfolii na tom z hlediska výkonosti stejně anebo dokonce i lépe.  

Samozřejmě to neznamená, že to tak bude i do budoucna, historické výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů, ale je to zajímavé znázornění toho, že doposud se ESG portfoliím rozhodně hůře nevedlo.

Udržitelné fondy na tom z hlediska výkonosti jsou stejně či občas i lépe než "klasické" fondy.

Pro srovnání je též zajímavé podívat se na srovnání ESG a "klasických" portfolií, které nabízí některé robo-advisor platformy.

Například platforma Fondee na svém webu uvedla srovnání svých klasických a ESG portfolií a jak je vidět na grafu níže, historicky se těm ESG dařilo lépe.

Srovnání ESG a klasických portfolií
Zdroj: Fondee

Co se týká rizikovosti ESG investic, zde záleží na tom, jakou strategii uplatňuje fond či fondy, do kterých chceme investovat.

V případě prvních tři strategií budou fondy stále poměrně diverzifikované, protože budou investovat do různých průmyslů.

U poslední strategie, tematické, to s diverzifikací může být horší, protože se často jedná o specificky zaměřené sektorové fondy, které mají větší rizika.

Spoléháme totiž, že se bude dařit jednomu konkrétnímu odvětví místo toho, abychom své peníze „vsázeli“ do mnoha různých oblastí.

Odpovědné investování může být v některých případech více rizikové.

Je potřeba toto brát v potaz.

V tomto případě se může jednat o rizikovější investici a je potřeba to brát v potaz při sestavování svého portfolia.

Nicméně co je zajímavé zmínit je to, že dle výzkumu od Morgan Stanley mají udržitelné fondy až o 20 % menší poklesy než ty "klasické". A to už může být v investičních portfoliích poměrně hodně zajímavé.

 

Jak investovat do ESG investic a fondů?

V tomto případě máte dvě základní možnosti.

První z nich je, že budete investovat přes brokera, tedy prostředníka mezi vámi a burzou, a jednotlivé ESG fondy si budete hledat sami.

Tato varianta je ideální pro nadšence, kteří si chtějí sestavovat své vlastní portfolio a které investování vyloženě baví.

Druhou variantou je vybrat si robo-advisora, platformu, která vám pomůže s výběrem portfolia na základě vstupního dotazníku.

Tato varianta je ideální pro jedince, kteří nechtějí trávit čas výběrem svých investic a chtějí své finance ideálně plně automatizovat.

Do udržitelných fondů je možné investovat dvěma základními způsoby: jedním "manuálním" a jedním automatizovaným. 

V tomto případě nabízejí možnost ESG investic dvě z nejoblíbenějších českých robo-advisor platforem, Portu i Fondee.

Pokud by vás zajímalo více o tom, jak jednotlivé platformy fungují, naleznete u mě na blogu jednotlivé recenze, zde tu na Portu, zde recenze o Fondee.

 

Kde se naučit více o ESG/zeleném investování?

Pokud je pro vás ekologické investování zatím španělská vesnice, možná bude ideální se naučit samotné investiční začátky a více porozumět tomu, jak (nejen zelené) investování funguje.

Chcete pochopit i zeleně-investiční základy?
Přidejte se do bezplatného 2týdenního kurzu!

Právě to učím ve svém 2týdenním bezplatném kurzu „Investování pro zelenáče“, který začne 1. května a kam je možné se nyní přihlašovat.

V minulém běhu se ke mně připojilo několik stovek účastníků a mnoho z nich díky minikurzu udělalo svoji první investici. Proto se rozhodně připojte i vy. 

Investování pro zelenáče

 

Je vám už nyní ESG investování jasnější? Anebo případně máte ještě nějaké otázky?
Neváhejte se zeptat v komentářích! 🙂

Zanechat komentář:


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.